?>

KAPALI PAZARYERİ İHALE İLANI YAYINLANDI

İ L A N

 

GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediye Encümenince  onaylanan, Gölhisar Belediyesi Kapalı pazaryeri yerleşim planında belirtilen sebze,  meyve ve diğer ihtiyaç malzemeleri  satış yerleri (tezgah-  reyon) 13.04.2017  tarih ve 52 sayılı Belediye Encümen kararı gereği pazarcı esnafımıza belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi yöntemi ile kiraya verilecektir. Kendi ürettiği meyve ve sebze ürünlerini satacak  üreticilerimize  ise  tahsis yöntemiyle verilecektir.

1-Belediye Encümenince onaylanan Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yerleşim Planında  410 adet satış yeri olup bunlardan 326 adeti pazarcı satış yeri  diğer 84 adeti ise üretici satış yeri olarak ayrılmıştır.

2-Pazarcı satış yeri olarak ayrılan 326 adet pazaryeri satış reyonları aşağıda belirtilen yeterlilik kriterlerini taşıyan pazarcı esnafına 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. bendine ve aynı yönetmeliğinin 13. maddesinin 11. bendine göre belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi ile kiraya verilecektir.

            3-Üretici satış yeri olarak ayrılan 84 adet satış reyonu yeterlilik kriterlerini taşıyan üreticilere 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 1. Bendine göre tahsis edilecektir.

4- Pazarcı satış yeri talebinde bulunacaklarda aranan şartlar;

A-Belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama talebinde bulunacak  pazarcı esnafında aranan şartlar :

a-Sebze veya meyve ya da belediyece satışına izin verilen diğer ihtiyaç maddelerinin satıcısı olduğunu belirtir talep dilekçesi.

            b-Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

            c-Bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge.

            d-Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No Dahil)

            e-İkametgah belgesi ve iletişim bilgilerini gösterir belge.  

            f-Bir adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

            g-Depozito makbuzu.

            B-Tahsis talebinde bulunacak üreticilerde aranan şartlar;

            a- Sebze veya meyve ya da belediyece satışına izin verilen diğer ihtiyaç maddelerinin üreticisi olduğunu belirtir talep dilekçesi.

            b-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

            c-Ziraat Odasına Kayıtlı olmak.

            d-Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No Dahil)

            e-İkametgah belgesi ve iletişim bilgilerini gösterir belge.  

            f-Bir adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

            5- Belediyemize önce yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup yasal süre içinde pazarcı esnafı ve üreticilerimiz  yeniden pazarcı satış yeri talebinde bulunacaklardır..

6- Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryerinden belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi yöntemi ile pazarcı satış yeri kiralamak isteyen pazarcı esnafı ile satış yeri tahsis talebinde bulunan üreticilerimiz başvurularını 18.04.2017 ile  27.04.2017 tarihleri arasında Belediye Zabıta Amirliğine yapacaklardır.

7- Başvuru taleplerinin Belediye Encümenince incelenmesi sonucunda  başvurusu uygun olan pazarcı satış yeri kiralamak isteyen pazarcı esnafı ile satış yeri tahsis talebinde bulunan üreticilerimizin listesi 28.04.2017 ile 09.05.2017 tarihleri arasında belediye ilan tahtasına asılarak ve internet sitesinden yayımlanarak  ilan edilecektir. Başvuru sahipleri bu tarihler arasında yazılı olarak itiraz edebilir ve itirazları belediye encümenince karara bağlanır. Başvurular kesinleştikten sonra 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3. bendi gereği Belediye Encümeni ihtiyaca göre  pazaryeri yerleşim planında değişiklik yapabilecektir

8- Belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi yöntemi ile pazarcı satış yeri kiralamak isteyen pazarcı esnafının  başvurularının değerlendirilmesinde   12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 11. maddesinin 2. bendine göre belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet eden, yeterlilik kriterlerini taşıyan pazarcı esnafına öncelik verilecektir.    

            9-Başvurusu uygun olan  Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryerinden belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi yöntemi ile pazarcı satış yeri kiralamak isteyen pazarcı esnafı ile satış yeri tahsis talebinde bulunan üreticilerimizin reyon numarası belirlenmek üzere 11.05.2017 Perşembe günü saat 10.00’da Mehmet Akif ERSOY  Konferans Salonunda komisyon ve noter huzurunda yapılacak olan  kura çekilişinde hazır bulunacaklardır.

 

 

10- Kapalı pazaryeri yerleşim planında belirtilen her esnaf grupları kendilerine ayrılan pazarcı satış reyonları kura çekilişine katılabileceklerdir. Başvuru sahipleri kura çekilişine bizzat kendileri katılacaktır. Hazır bulunmayanlar adına da noterce kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonrası kullanım hakkı elde eden asıl ve yedek listeler belediye ilan tahtasına asılarak ve internet sitesinden  ilan edilecektir.

11- Kura sonucuna göre Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryerinden belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi yöntemi ile pazarcı satış yeri kiralamak isteyen pazarcı esnafı ile ayrı ayrı kira sözleşmesi yapılacak ve tesis edilen sınırlı ayni hak tapu kütüğüne tescil edilecektir.

12- Kura sonucuna göre satış yeri edinme hakkı elde eden üreticilerimizle  ayrı ayrı sözleşme yapılacaktır.

13- Kura sonucunda  başvuru sahibinin herhangi bir nedenle vazgeçmesi durumunda  hakkı iptal edilecek, bu kişi tekrar satış yeri talebinde bulunamayacaktır. Kura çekilişi sonucu satış yeri hakkı elde eden pazarcı esnafı ve üreticiler kendi grupları içinde karşılıklı anlaşarak yer değişikliği yapabilir ve yapılacak yer değişiklikleri belediye encümenince karara bağlanır. 

14- Pazarcı satış yerlerinin tahsis ve  belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi ile kiralama yöntemiyle   işletilme  süresi 5 (beş) yıldır.

15- Beş yıllık 1(bir) m2 satış yerinin belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama bedeli taksitli  KDV  dahil 650,00 TL. (Altıyüzelli), peşin KDV dahil 585,00 TL.’dır.

16- Belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi ile kiralama talebinde bulunan pazarcı esnafında her bir   pazarcı satış yeri için   600,00 TL. (Altıyüz) teminat (depozito) alınacak  olup başvuru anında  belediye veznesine yatırılacaktır. Kura çekilişinden sonra herhangi bir nedenle talepten vazgeçen pazarcı esnafının yatırmış olduğu depozito belediyemize irat kaydedilecektir.

17- - Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryerinden belirli süreli sınırlı aynı hak tesisi yöntemi ile pazarcı satış yeri kiralamak isteyen pazarcı esnafı ile satış yeri tahsis talebinde bulunan üreticilerimize bir adet satış yeri verilecektir. Yeterli talep olmaması durumunda ikinci satış yeri talepleri değerlendirilecektir.

18- Komisyonca  yapılan kura işleminden sonra belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama hakkı elde eden istekli, 5 yıllık toplam kira bedelini peşin ödemek isteyenler sözleşme anında, taksitli ödemek isteyenler ise  1/5’ini (Beştebirini)  sözleşme  tarihinde peşin nakit olarak yatıracak olup kalan ihale bedelini sözleşme tarihinden itibaren 3’er ay (üçer) aralıklarla 4 eşit taksitte  toplam 12(Oniki) ayda ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Taksitler isabet eden ayın 15’inde tahakkuk ettirilecek olup taksit ödemesi tahakkuk tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacaktır. Süresi içinde taksit ödemesi yapılmaması durumunda belediyece pazaryeri sözleşmesi tek taraflı fesih edilecek ve sözleşmesi fesih edilen pazarcı esnafına bir daha Kapalı Pazar yerinden pazarcı satış yeri verilmeyecektir.

19- Üreticilerimizden  tahsis ücreti Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilecek ve tahsis ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacaktır.

20-Sınırlı aynı hak tesisi ile kiralanan satış yerleri ile üreticilere tahsis edilen satış yerlerinin kullanım hakkı sadece halk pazarı günü olan cumartesi günleri için olup diğer günlerin kullanım hakkı belediyenin olacaktır. Ancak cuma günleri saat 15.00’dan itibaren yerleşmeye başlayabilirler. 

21- Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler kiracıya aittir.

22- Sınırlı aynı hak tesisi ile satış yeri kiralayan istekliler kiralanan yerde su ve elektrik ihtiyaçları1nı kendileri karşılayacak ve ilgili aboneliklerin kendi adlarına alacaklardır.

23- Belediyemizin yazılı izni olmadan Sınırlı aynı hak tesisi ile kiralanan pazarcı satış yeri bir başkasına devir veya kiralanamaz. Yanına ortak alamaz. Aksi halde yatırmış olduğu depozito ve kira bedelleri Belediyeye  irat kaydedilerek kira sözleşmesi belediyemizce tek taraflı fesih  edilir.

24-  Pazarcı satış yeri alanının bakım ve temizliği kullanıcıya aittir.

25- Kura sonucunun sözleşmeye bağlanmasından sonra her pazarcı  kapalı pazar yerindeki satış yerine taşınacaktır.

26-Reyon ve pazaryeri alanı içinde kesinlikle araç (oto)  bulundurulmayacaktır.

27-Kiralanan  reyon (tezgâh alanı) hiçbir şekilde amacı dışında kullanılmayacaktır.

28-Sınırlı aynı hak tesisi sahipleri kendi reyonları ile kapalı pazaryeri alanı içinde Pazar bitiminden sonra hiçbir malzeme bırakmayacaklardır.

            29-Pazar sonunda reyonlardaki çöpler  hak  sahiplerince toplanıp belediyece verilen çöp poşetlerine konularak çöp toplama merkezine bırakılacaktır.

            30- Pazarcılar  pazarın huzur ve sükûnunu bozucu hal ve hareketlerde bulunmayacaktır.

            31-Sınırlı aynı hak tesisi sahipleri ile tahsis sahibi üreticiler yukarıdaki 21,22,23,24,25,26,27,28,29 ve 30. maddelerde belirtilen konulara aykırı hareket etmeleri durumunda haklarında Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik, Gölhisar Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği,  Zabıta Yönetmeliği ve sözleşme   hükümlerine göre yasal işlem uygulanacaktır.

            32-İhtilafların çözümü için Gölhisar Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

                                                                                                 İlan Olunur.

 

18.04.2017 13:33
yükleniyor..