?>

KAPALI PAZARYERİ İHALE İLANI YAYINLANDI

KAPALI PAZARYERİ İHALE İLANI YAYINLANDI

Mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediye Encümenince  onaylanan, Gölhisar Belediyesi Kapalı pazaryeri yerleşim planında belirtilen sebze,  meyve ve diğer ihtiyaç malzemeleri  satış yerleri (tezgah-  reyon) 19.07.2017  tarih ve 121  sayılı Belediye Encümen kararı gereği pazarcı esnafımız ile kendi ürettiği  ürünlerini satacak  üreticilerimize   tahsis yöntemiyle verilerek işletilecektir.

1-Belediye Encümenince onaylanan Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yerleşim Planında  354 adet satış yeri olup bunlardan 294 adeti meyve ve sebze  ile diğer ihtiyaç malzemeleri  satış yeri ve kalan  60 adeti ise üretici satış yeri olarak ayrılmıştır.

2-Pazarcı satış yeri olarak ayrılan 294 adet pazaryeri satış reyonları aşağıda belirtilen yeterlilik kriterlerini taşıyan pazarcı esnafına, üretici satış yeri olarak ayrılan 60 adet satış reyonu yeterlilik kriterlerini taşıyan üreticilere 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 1. Bendine göre tahsis yöntemiyle verilecektir.

3- Pazarcı satış yeri talebinde bulunacaklarda aranan şartlar;

A- Tahsis talebinde bulunacak pazarcı esnafında aranan şartlar :

a-Sebze veya meyve ya da belediyece satışına izin verilen diğer ihtiyaç maddelerinin satıcısı olduğunu belirtir talep dilekçesi.

b-Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

c-Bağlı olduğu İlgili meslek odasına kayıtlı  kayıtlı olduğuna dair belge.

d-Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No Dahil)

e-İkametgah belgesi ve iletişim bilgilerini gösterir belge.

f-Bir adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

B-Tahsis talebinde bulunacak üreticilerde aranan şartlar;

a- Sebze veya meyve ya da belediyece satışına izin verilen diğer ihtiyaç maddelerinin üreticisi olduğunu belirtir talep dilekçesi.

b-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili sistemlerine kayıtlı olduğuna dair belge.

c-Ziraat Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

d-Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (T.C. Kimlik No Dahil)

e-İkametgah belgesi ve iletişim bilgilerini gösterir belge.

f-Bir adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4- Belediyemize daha  önceden yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup yasal  süresi  içinde pazarcı esnafı ve üreticilerimiz  yeniden pazarcı satış yeri talebinde bulunacaklardır.

5- Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryerinden tahsis yöntemi ile pazarcı satış yeri  talebinde bulunan pazarcı esnafı ile  üreticilerimiz başvurularını 25.07.2017 ile  04.08.2017 tarihleri arasında Belediye Zabıta Amirliğine yapacaklardır.

6- Başvuru taleplerinin Belediye Encümenince incelenmesi sonucunda  başvurusu uygun olan pazarcı  esnafı ile  üreticilerimizin listesi 07.08.2017 ile 17.08.2017 tarihleri arasında belediye ilan tahtasına asılarak ve internet sitesinden yayımlanarak  ilan edilecektir. Başvuru sahipleri bu tarihler arasında yazılı olarak itiraz edebilir ve itirazları belediye encümenince karara bağlanır. Başvurular kesinleştikten sonra 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3. bendi gereği Belediye Encümeni ihtiyaca göre veya satış yeri başvuru gruplarına göre  pazaryeri yerleşim planında değişiklik yapabilecektir

7-Başvurusu uygun olan  Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryerinden satış yeri tahsis talebinde bulunan pazarcı esnafı ile üreticilerimiz  reyon numaralarını  belirlemek üzere  24.08.2017 Perşembe günü saat 10.00’da Mehmet Akif ERSOY  Konferans Salonunda  noter huzurunda yapılacak olan  kura çekilişinde hazır bulunacaklardır.

8- Kapalı pazaryeri yerleşim planında belirtilen her esnaf grupları kendilerine ayrılan pazarcı satış reyonları kura çekilişine katılacaklardır.. Başvuru sahipleri kura çekilişine bizzat kendileri katılacaktır. Hazır bulunmayanlar adına da noterce kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonrası her esnaf grubu için  asıl ve yedek listeler belediye ilan tahtasına asılarak ve internet sitesinde yayımlanarak 25.08.2017  ile 13.09.2017 tarihleri arasında  ilan edilecektir. Bu tarihler arasında  satış yeri hakkı elde eden asıl listedeki pazarcı esnafı ve üreticiler   belediyeye yazılı müracaatta bulunarak kendi grupları içinde karşılıklı anlaşarak  yer değişikliği yapabilir ve yapılacak yer değişiklikleri belediye encümenince karara bağlanır.

9- Kura sonucunda  başvuru sahibinin herhangi bir nedenle vazgeçmesi durumunda  hakkı iptal edilecek, bu kişi tekrar satış yeri talebinde bulunamayacaktır.

10-  Kura sonucuna göre   25.08.2017  ile 13.09.2017 tarihleri arasında ayrı ayrı tahsis sözleşmesi imzalanacak ve pazaryeri yerleşim planına göre 16.09.2017 Cumartesi günü tüm pazarcı esnafı ve üreticilerimiz adlarına tahsisi yapılan satış yerlerine yerleşeceklerdir.

11- Pazarcı satış yerlerinin tahsis (işletilme)  süresi 2 (iki) yıldır.

12 - Gölhisar Belediyesi Kapalı Pazaryerinden satış yeri tahsis talebinde bulunan pazarcı esnafı ile üreticilerimize bir adet satış yeri verilecektir. Yeterli talep olmaması durumunda ikinci satış yeri talepleri değerlendirilecektir.

13- Pazarcı esnafı ve üreticilerimize  tahsis edilen satış yerlerinin kullanım hakkı sadece halk pazarı günü olan cumartesi günleri için olup diğer günlerin kullanım hakkı belediyenin olacaktır. Ancak cuma günleri saat 15.00’den itibaren yerleşmeye başlayabilirler.

14- Satış  yerlerindeki su ve elektrik ihtiyaçlarını tahsisi sahipleri karşılayacak ve ilgili aboneliklerin kendi adlarına alacaklardır.

15- Pazarcı satış yerlerinin devir işlemlerinde Pazar yerleri hakkındaki yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

16-  Pazarcı satış yeri alanının bakım ve temizliği kullanıcıya aittir.

17-Reyon ve pazaryeri alanı içinde kesinlikle araç (oto)  bulundurulmayacaktır.

18-Tahsis edilen  reyon (tezgâh alanı) hiçbir şekilde amacı dışında kullanılmayacaktır.

19-Tahsis sahipleri kendi reyonları ile kapalı pazaryeri alanı içinde Pazar bitiminden sonra hiçbir malzeme bırakmayacaklardır.

20-Pazar sonunda reyonlardaki çöpler  hak  sahiplerince toplanıp belediyece verilen çöp poşetlerine konularak çöp toplama merkezine bırakılacaktır.

21- Pazarcılar  pazarın huzur ve sükûnunu bozucu hal ve hareketlerde bulunmayacaktır.

22- Tahsis edilen satış yerlerinde bira dahil her türlü alkollü içkinin içilmesine müsaade edilemez ; alkol ve tütün ile mamullerinin satışı yapılamaz.

23-Tahsis sahipleri  yukarıdaki 16,17,18,19,20, 21,22 ve 23. maddelerde belirtilen konulara aykırı hareket etmeleri durumunda haklarında Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik, Gölhisar Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği,  Zabıta Yönetmeliği ve sözleşme   hükümlerine göre yasal işlem uygulanacaktır.

24-Tahsise konu satış yerlerinin işletilmesi sırasında ilan metninde bulunmayan hükümlerle karşılaşılması durumunda Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik ve Gölhisar Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

25-İhtilafların çözümü için Gölhisar Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İlan Olunur.

 

25.07.2017 11:36
yükleniyor..