?>

KİRALIK İŞYERLERİ İHALE İLANI

KİRALIK İŞYERLERİ İHALE İLANI

İ  L  A  N

 

GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Encümenimizin 11.01.2018 tarih ve 2 sayılı kararı gereğince  Belediyemize ait kapalı pazaryerinde bulunan 3 adet işyeri , galericiler sitesinde 1 adet işyeri, Yusufça Mahallesi hal paketleme tesisinde bulunan 3 adet işyeri ile kantar işletmesi ve Kibyra AVM’de bulunan     1 adet işyeri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesi gereğince  açık artırma usulü  ihaleyle kiraya verilecektir.

1- İhaleler 25.01.2018 Perşembe günü  Belediye Encümeni toplantı salonunda   yapılacaktır.

2-İhale ile kiraya verilecek yerler ile bu yerlerin KDV hariç yıllık muhammen bedelleri, geçici teminat tutarları, ihale tarih ve saatleri ile kira süreleri aşağıda sunulmuştur.

 

 

S.

NO

 

CİNSİ

 

ALANI

(M2)

 

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

 

KİRA MÜDDETİ

1

Pazaryeri 1 Nolu İşyeri

36

3.312,00 TL.

300,00 TL.

25.01.2018

10.00

3 YIL

2

Pazaryeri 2 Nolu İşyeri

36

3.312,00 TL.

300,00 TL.

25.01.2018

10.10

3 YIL

3

Pazaryeri 3 Nolu İşyeri

36

3.312,00 TL.

300,00 TL.

25.01.2018

10.20

3 YIL

4

Galericiler Sitesi 4 Nolu

82

5.568,00 TL.

502,00 TL.

25.01.2018

10.30

3 YIL

5

Hal A Blok 1 Nolu işyeri

200

13.596,00 TL.

1.224,00 TL.

25.01.2018

10.40

3 YIL

6

Hal B Blok 1 Nolu işyeri

200

13.596,00  TL.

1.224,00 TL.

25.01.2018

10,50

3 YIL

7

Hal B Blok 2 Nolu işyeri

200

13.596,00 TL.

1.224,00 TL.

25.01.2018

11.00

3 YIL

8

Hal Kantar ve Çayocağı İş.

100

10.404,00 TL.

937,00 TL.

25.01.2018

11.10

3 YIL

9

Kibyra AVM 1 Nolu İşyeri

700

9.792,00 TL.

2.938,00 TL.

25.01.2018

11.20

10 YIL

 

                3-İhaleyi alan istekliler, kiralanan yerin elektrik ve su aboneliklerini kendi adlarına alacak olup elektrik su vb. giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

4- Kira ücretleri idari şartname belirtildiği şekilde ödenecektir.

5-Kira, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünün açıkladığı oranına göre artırılacaktır.

6-Belediyemizin yazılı izni olmadan bir başkasına devir veya kiralama işi yapılmayacaktır. Aksi halde ihale iptal edilir.

7-İhale ile ilgili  bilgiler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden öğrenilebilir.

8-İhaleye gireceklerin Belediyemizden borcu yoktur yazısı, doküman satın aldığına dair belge, geçici teminat makbuzu, tebligata esas adres beyanı ile kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri yazılı olmalıdır. İhaleye tüzel kişi adına katılması halinde yetki belgesi ve imza sirküleri istenecektir. Doküman satın alan istekliler idari şartnamede yazılı hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

9-İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını 25.01.2018 Perşembe günü saat 09:00’a kadar Belediye veznesine yatırmak zorundadırlar. Ayrıca idari şartnamede belirtilen isteklilerden istenilen diğer belgeler 25.01.2018 tarihi ve saat 09:30 a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

10- Her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler kiracıya aittir.

11-Kiralanan yerin her türlü bakım ve temizliği kiracıya aittir.

12- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13-İhtilafların çözümü için Şartname ve devamında yapılacak kira sözleşmesinin uygulamasından doğabilecek her türlü itilaf vukuunda Gölhisar İcra Müdürlüğü ve Gölhisar Mahkemeleri yetkilidir.

 İlan Olunur.

 

 

 

 

15.01.2018 15:20
yükleniyor..